Plannen Ecologie Breda 2023

1. Realisatie 54 ha optimaal weidevogelgebied in de Lage Vuchtpolder

De grutto is de meest spraakmakende weidevogel, maar ook andere weidevogels worden in de Lage Vuchtpolder geteld. Monitoren is belangrijk omdat de resultaten laten zien of de genomen maatregelen effect sorteren. Die maatregelen zijn: aanleggen van plasdras als foerageergebied en bemesten met oude (biologische) stalmest om het bodemleven te bevorderen. Het gaat hier om een gebied van ca. 20 ha. Een deel van het jaar – februari tot juni – wordt er water in gepompt. De weidevogels eten bijvoorbeeld regenwormen. Een ander gebied van 30 ha. moet kruidenrijk grasland worden en dient als broedgebied.

2. Start herstel Galderse Heide

Onlangs is het project “Revitalisering Galderse Heide” van start gegaan. De gemeente Breda doet dit samen met de Bosgroep en het Rijksvastgoedbedrijf.
Beoogde maatregelen zijn:

  • Start met een LESA (Landschaps Ecologische Systeem Analyse)
  • Hydrologisch herstel: o.a. het dempen van sloten en rabatten
  • Bodemherstel: inbrengen van mineralen om de balans te herstellen
  • Bosherstel: verrijken met inheemse loofbomen (doel: rijker strooisel)

Het doel van dit alles is het herstellen van de gezondheid van het bossysteem en het vergroten van de biodiversiteit.

Bij het inventariseren van planten, insecten, vogels, amfibieën en reptielen zijn vrijwilligers van KNNV Breda en de West Brabantse Vogelwerkgroep betrokken.

3. Visie EVZ langs de singels en de Mark aan te leggen.

Deze visie is in ontwikkeling.

4. Realisatie van een fietsbrug Halsche Vliet

De Halsche Vliet is de waterloop aan de oostzijde van de Haagse Dijk op de grens van de Zwartenbergse Polder en Strijpen. Op de Haagse Dijk loopt een prachtig fietspad en aan de noordzijde van Strijpen loopt de Hooglaarsestraat. Die straat loopt dood op de Halsche Vliet.

De gemeente Breda gaat dit jaar op die plek een fietsbrug bouwen. Dat valt onder Ecologie omdat fietsers nu beter van de mooie natuur kunnen gaan genieten.

5. Start inrichting landgoederenzone Haagse Beemdenbos Zuid

Het gaat hier om de omvorming van agrarische functie naar natuurfunctie. Met de aanleg van poelen, hagen, bosjes en ontwikkeling van vochtig en droog hooiland wil de gemeente de biodiversiteit aanzienlijk laten toenemen.  Er moest (en moet nog) wel de nodige weerstand onder omwonenden worden overwonnen

6. Inrichting ecologisch terrein Heerbaan

Aan de noordzijde van de Heerbaan vlakbij de hockeyvelden ligt verscholen achter de huizen een al redelijk lang ongebruikte strook gemeentegrond. Dat terrein wordt nu ecologisch ingericht. Er komt een poel en er worden fruitbomen aangeplant. Het is de bedoeling dat het op een oud boomgaardje gaat lijken.

7. Herinrichting terrein Rudonk

Dit terrein ligt op de westoever van de Mark tussen de Backer en Ruebweg en Moerlaken. Hier wordt een rustplek voor dieren ingericht met een beplanting gericht op een rijk insectenleven. Het moet gaan passen in de ecologische hoofdstructuur van de stad.

8. Aanleg faunapassage Dorstseweg

Omdat boomkikkers de EVZ zullen gaan gebruiken zullen ze ook de Dorstseweg veilig over moeten kunnen steken. Dat geldt natuurlijk ook voor andere dieren die de verbindingszone zullen gaan gebruiken.

9. Realisatie levensbos

Ten noorden van de Haagse Beemden zal op een perceel van 10 ha. een bos worden aangelegd. Het is een bijzonder plan want de gemeente zal een stramien aanleggen dat vervolgens zal worden beplant met bomen die worden gefinancierd door particulieren.

Het moet een plek worden waar bewoners van Breda een boom kunnen planten, om zo een bijzondere herinnering levend te houden. De gemeente gaat het bos onderhouden.

10. Inrichting terrein Burgemeester de Manlaan.

Langs de Aa of Weerijs achter het terrein van Sprint wil de gemeente een moerasbos aanleggen met gebruikmaking van kwelwater uit het Mastbos.  De plannen hiervoor zijn nog niet helemaal rond.

11. Bosaanleg J.f.Kellyweg

Dit betreft een plan voor bosaanplant langs de Chaamse Beek tussen de A58 en de zuidelijke bebouwing van Ulvenhout. De hoge kanten van de beek zullen worden beplant. Het doel is de biodiversiteit in het beekdal te vergroten.

12. Realisatie Stapsteen Boterstafweg

De naam ‘Boterstafweg’ roept vragen op. Het weggetje tussen de Rijsbergseweg en de Oude Rijsbergsebaan is genoemd naar de boerderij de Boterstaf. Volgens de toponymist Chr.Buiks is die boerderij genoemd naar het perceel waarop deze is gebouwd. Dat perceel had de vorm van een boterstaf met een verbreding aan de onderzijde.  Maar dat terzijde. De gemeente gaat op die plek een stapsteen aanleggen tussen twee gebieden van de EVZ Krabbebossen.

13. Erven Plus 3.0

Op de site van Brabants Landschap staat hierover de volgende informatie:

Al sinds 2016 brengt ErvenPlus verandering in de trend van nette, versteende Brabantse erven. In de vorige twee rondes van ErvenPlus zijn speciale erfscans uitgevoerd op ruim 1.100 erven en zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Voor specifieke doelsoorten zijn meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd. ErvenPlus3.0 geeft vervolg aan deze aanpak in 25 gemeenten.

Op de Rith loopt het project al sinds 2019. Vanwege groot succes is het project geprolongeerd. Er waren dat jaar al 31 eigenaren van erven op De Rith die mee gingen doen. Het Erven Plus-project moet De Rith aantrekkelijker moet maken voor dieren als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen.  Het project is uitgebreid tot andere delen van het Bredase buitengebied. Het initiatief was dus van Brabantse Landschap. De gemeente Breda werkt mee, alsook de West Brabantse Vogelwerkgroep. Jan Benoist is hierbij de grote man.

14. Opstellen inrichtingsplan landgoederenzone Haagse Beemden Noord.

Hiervoor geldt in de nabije toekomst ongeveer hetzelfde als voor punt 5.


 

Galderse Heide (Foto Erik vd Hoeven)

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X