Successen Ecologie Breda 2022

1. Realisatie 4,7 ha EVZ Krabbebossen

Het gaat om een ecologische verbinding tussen de Vloeiweide en het Mastbos. Als onderdeel van deze verbinding is 4,7 ha voormalige landbouwgrond ter hoogte van de Kleuterhuislaan ecologisch ingericht. Er zijn houtsingels, bosjes, bloemrijke hooilanden, heideveldjes en poelen aangelegd. Doelsoorten zijn: kamsalamander, boommarter, wezel, hermelijn, das en egel. Het betekent dat een derde van de gewenste EVZ  nu is gerealiseerd. Later volgen bijvoorbeeld nog een faunapassage onder de N263 en een strook langs de Kleuterhuislaan.

2. Slechtvalkenkast op de toren van de Grote Kerk

Afgelopen jaar had het paartje slechtvalken drie eieren gelegd. Twee eieren kwamen uit en uiteindelijk is er één jong uitgevlogen. Het beheer bestaat uit het regelmatig controleren en schoonmaken van de nestbak. Die schoonmaak levert veel prooiresten op: merels, lijsters, spreeuwen en één houtsnip. En nog heel veel stads/postduiven; liefst 32 duivenringen. Wellicht wordt er binnenkort een camera geplaatst.

3. Herstel meander geluidswal Heusdenhout

De meander is te vinden achter de geluidswal bij de Big Funnelman (man met trechter in zijn mond). Hier stroomt de Molenleij. Het is een onderdeel van het Natuurnetwerk Breda. Deze meander was dringend aan een onderhoudsbeurt toe. De meander zat vol met slib en bladafval.

4. Realisatie 4,5 ha. bos Anneville

Het gebied ligt, komend vanuit Ulvenhout aan de linkerzijde van de Annevillelaan en vlak vóór de A58. Dus vlakbij de ‘Troetel eik’.  Er is een gemengd Eiken-Beukenbos aangelegd met 1 poel. Het terrein is geprofileerd met laagtes en hoogtes om meer reliëf en dus gradiënten te creëren.
Over 10 jaar zal er gedund moeten gaan worden en worden toekomstbomen vrijgezet.

5. EVZ Boomkikker: realisatie stapsteen Gilzewouwerbeek Noord

Vanaf het punt waar de Gilzewouwerbeek de Bolbergseweg kruist is stroomafwaarts tot aan de Groene Long bij Bavel een flinke stapsteen – eigenlijk vier aparte stapstenen- van de EVZ Boomkikker (toelichting zie bijlage 1) aangelegd. De beek heeft nu een wat kronkelende loop door een natuurlijker landschap. En er zijn poelen aangelegd, waar boomkikkers zich in de toekomst voort kunnen planten. Om het terrein te vernatten zijn er wat hindernissen in de beek aangebracht zodat het water niet al te snel zal worden afgevoerd.

6. Gedragscode voor bestendig beheer

In het geval van uitvoering van regulier beheer in de openbare ruimte bestaat altijd de kans dat er beschermde soorten voorkomen. Wanneer je deze treft hebt je normaal gesproken een ontheffing nodig van de provincie. Dat is een uitgebreide procedure. Maar doordat het doorlopend beheer is kun je zonder ontheffing werken mits je bepaalde maatregelen treft. Er is nu een leidraad opgesteld voor de beheerploegen om te werken volgens de gedragscode en dus zo te voldoen aan de wet natuurbescherming. Het gaat in het bijzonder om de gespecialiseerde ecoploeg, die ervoor zorgt dat bepaalde natuurtypen, zoals hakhout, heide en bloemrijk grasland, in stand gehouden worden.

7. Doorstart project Witte Rapunzel

In het Ulvenhoutse Bos en op het landgoed Wolfslaar staat een populatie van de zeer zeldzame witte rapunzel. De laatste decennia is de omvang ervan sterk afgenomen. Samen met Staatsbosbeheer en Floron heeft de Gemeente Breda een plan opgesteld om de populatie van de ondergang te redden. Dat plan wordt uitgevoerd.

8. Aanleg van bos en van een vleermuiskelder bij Asterdplas

Dit betreft een Burgerproject in samenwerking met de gemeente. Het bos bestaat uit o.a. wilg, zwarte els, zoete kers, hazelaar, meidoorn en lijsterbes. Het doel is, zoals eigenlijk altijd, het bevorderen van de biodiversiteit. En belangrijk: met inlandse soorten. Over 10 jaar zal er een dunning worden uitgevoerd.

In hetzelfde gebied kon het oude toiletgebouwtje van het strandje worden omgebouwd tot vleermuiskelder. De doelsoort is de watervleermuis, maar ook de gewone dwergvleermuis en de grootoorvleermuis zijn van harte welkom.

9. Boomfeestweek

De boomfeestweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat gerelateerd is aan de nationale boomfeestdag. De boomfeestweek is bestemd voor alle groepen zeven van de Bredase basisscholen. In die week mogen de klassen de natuur beleven en kunnen ze van alles leren over wat natuur is en wat dat te bieden heeft. Er is uitleg door stadsecologen en vrijwilligers, er zijn spelletjes, en werk zoals aanplanten of zagen/snoeien van bomen.

10. Aanleg faunapassage Rouppe van der Voortlaan

Vroeg in het voorjaar of laat in de winter trekken amfibieën naar voortplantingswateren. In het Ulvenhoutse Bos betekent dat ze de Rouppe van de Voortlaan in noordelijke richting moeten oversteken. Jaren geleden werden de padden en andere amfibieën door vrijwilligers overgezet. De dieren kwamen dan in emmers terecht wanneer ze zoekend langs het scherm hupten of liepen. Die emmers werden dan door vrijwilligers aan de overkant van de weg geleegd. Nu zijn er dus faunapassages. Uit een onderzoek van een studente is gebleken dat op die locatie relatief veel padden en salamanders de weg willen oversteken maar dat het geplaatste raster ze tegenhield. Daarom is deze tunnel extra aangelegd.
Een probleem is wel dat tunnels verstopt kunnen raken door afgestorven bladeren. Er wordt nog gezocht naar een praktische oplossing.

11. Inrichting ezelsweide voor biotoop steenuil

In Teteringen aan de Hoge Gouw -links en rechts van het fietspad- zijn hooilandjes ingericht. In dit soort kleinschalige cultuurlandschappen komen meer muizen voor. Ezels begrazen deze graslanden en laten er hun vijgen (mest) achter. In die mest leven o.a. kevers.
Steenuilen eten vooral veldmuizen, maar ook andere kleine zoogdieren, kleine vogels en in mindere mate reptielen en amfibieën, insecten als nachtvlinders, kevers en regenwormen.
Ezels moeten het gras kort houden om de steenuilen te kunnen laten foerageren. In hoog gras is het moeilijk zoeken.

12. Herstel hekwerken natuurbegrazingsgebieden Zaartbos en Park Hoge Vucht

De hekwerken moesten vernieuwd worden. En er moesten vangkooien worden geplaatst om vee te kunnen verweiden. De aanleiding was het ingaan van een nieuwe verpachtingsperiode met nieuwe pachters.

13. Realisatie stapsteen Leijweg

Tussen de reeds aangelegde stapsteen langs de Leijweg ter hoogte van de Tiendweg en het zogenaamde ‘Boomkikkerpad’ bij de golfclub Toxandria ontbrak nog een stapsteen. Het bosje waarin deze stapsteen moest komen was tot voor kort eigendom van SBB. Nu is het eigendom van de gemeente. Het was een monotoon productiebos. Een deel van de bomen is gekapt en er zijn twee poelen aangelegd.

14. Realisatie stapsteen Dortstseweg.

Pal ten zuiden van de Bavelse Berg is langs de Molenleij een nog ontbrekende stapsteen aangelegd. De beek kronkelt er nu en er zijn 2 poelen aangelegd en op het terrein een bloemrijk grasland, braamstruwelen en hakhoutbosjes.

15. Er is een Groenkompas opgesteld

De definitieve versie is in 2022 vastgesteld.
Zie de kopie van het persbericht van de gemeente Breda hieronder in bijlage 2. Zo’n Groenkompas is vrij uniek in Nederland.

 

Bijlage 1

Ecologische verbindingszone helpt de boomkikker

Nieuwsbericht | 17-11-2016 | 17:00

Het Rijksvastgoedbedrijf ondertekende op donderdag 17 november een samenwerkingsovereenkomst voor de ecologische verbindingszone (EVZ) vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen, waar een populatie boomkikkers aanwezig is.

De EVZ is een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed en wordt aangelegd vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen, waar een populatie boomkikkers aanwezig is. Het Rijksvastgoedbedrijf is beheerder van dit defensieterrein. Vanaf de vliegbasis loopt de EVZ via terrein van Staatsbosbeheer en gronden van golfclub Toxandria, over grondgebied van de gemeente Breda naar de gemeente Alphen-Chaam. Hier sluit hij aan op de Chaamse Bossen.  De totale lengte van deze EVZ is ruim 11 km.

Via deze verbindingszone kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. De EVZ is in het bijzonder bedoeld voor de boomkikker. Deze soort is door allerlei oorzaken zeldzaam geworden. In de jaren ‘80 telde de provincie Noord-Brabant nog drie populaties, waaronder de populatie op de vliegbasis Gilze-Rijen. Naast een geschikte leefomgeving voor planten en dieren, biedt deze EVZ ook voordelen voor omwonenden en bezoekers van dit gebied. Zo wordt het gebied ook aantrekkelijker gemaakt voor recreanten.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, besluiten Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoedbedrijf, Golfclub Toxandria en de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Breda deze EVZ gezamenlijk te realiseren. In deze overeenkomst spreken partijen af hoe de EVZ aangelegd wordt, wat de verschillende rollen binnen dit project zijn en hoe zij de kosten verdelen. Na de ondertekening is een subsidieaanvraag ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Bron: Website Rijksvastgoedbedrijf

 

Bijlage 2:

Groenkompas bepaalt de koers voor Breda, stad in een park

Persbericht van de gemeente Breda.

BREDA, 25 juni 2021 – Met het Groenkompas zetten B&W van Breda de koers uit naar een ambitieus doel: Breda, eerste stad in Europa in een park in 2030. Het Groenkompas is de uitwerking van één van de pijlers van het Verhaal van Breda, Groen, Grenzeloos en Gastvrij en een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie.

Wethouder Paul de Beer: “Groen in en om de stad is enorm belangrijk voor de gezondheid van de inwoners en voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze stad en de dorpen. En groen is essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Het Groenkompas bevat een heldere koers hoe Breda het komende decennium het bestaande groen wil beschermen en uitbreiden, hoe we zorgen dat er groen op pantoffelafstand is voor iedereen en waarbij groen niet de sluitpost, maar de leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt”.

Groen in Stedelijke Ontwikkeling
Het Groenkompas maakt duidelijk wat de gemeente bij nieuwbouw op het gebied van groen verwacht van projectontwikkelaars en bouwers. Zowel in de openbare ruimte als in de tuinen van woningen wordt ‘natuurinclusief’ bouwen normaal, bijvoorbeeld met groene gevels en daken en nestkasten in de muren.

Beschermen en uitbreiden bestaande groen
Als ergens groen verdwijnt, moet dat groen altijd gecompenseerd worden. Daarnaast breidt Breda de ecologische verbindingszones verder uit en trekt de natuur door tot in de haarvaten van de stad. De voordelen zijn groot: mensen voelen zich beter, trekken meer met elkaar op en ondervinden minder problemen als hittestress en de leefwereld voor planten en dieren wordt versterkt. Er komen nieuwe parken zoals Seelig, in ’t Zoet en wijkparken. Bestaande bossen worden uitgebreid en er komen tiny forests en voedselbossen bij.

Op je pantoffels in het groen
Met nieuwe ommetjes en fietsroutes maakt Breda het bestaande groen beter toegankelijk. Natuurspeelplekken, groene schoolpleinen, plukroutes en meer groen bij de herinrichting van straten maken groen voor iedereen bereikbaar. En dat is weer goed voor de gezondheid en leefbaarheid.

Samenwerken aan groen
Breda kan alleen een stad in een park worden de gemeente kan samenwerken met bewoners, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en natuurorganisaties. Of het nu om groene wijkdeals gaat, het vergroenen van de eigen tuin, van bedrijventerreinen of van het woningcorporatiebezit. De gemeente informeert en stimuleert partijen en bewoners om een bijdrage te leveren op privaat terrein. Er is met hulp van de gemeente een community Breda, stad in een park aan het ontstaan. Hierin zoeken actieve bewoners en bedrijven elkaar op en stimuleren elkaar om de ambitie van Breda inhoud te geven met concrete acties en projecten voor groen. Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen zich hierbij aansluiten.

Voor een beter Nederland

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X