Statuten

OPRICHTING VERENIGING NATUURPLEIN DE BARONIE
Ref.: 18656/BL/avh

Op vijftien december tweeduizend zestien verschenen voor mij, mr. CONSTANTIJN LEONARDUS LUDOVICUS ROBERTUS CLERCX, notaris te Breda:
1. de heer KORS JAN SNOEIJ, … ,
2. de heer AREND JAN WOOLDERINK, … ,
3. de heer MARIUS AALDERS, … ,
4. de heer MARTINUS JOHANNES ANTONIUS MARIA JENNESKENS, … ,
hierna samen te noemen: ‘de oprichters’.
De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:
OPRICHTING VERENIGING
De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.
STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: Natuurplein de Baronie, hierna te noemen: ‘de federatie’.
2. De federatie is gevestigd in de gemeente Breda.
3. Het werkgebied van de federatie omvat de Baronie van Breda met aangrenzende gemeenten.

Artikel 2 – Doel

1. De federatie heeft als doel het behouden en bevorderen van de natuur en leefomgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De federatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het vertegenwoordigen van aangesloten verenigingen bij onderwerpen van gezamenlijk belang;
b. het ondersteunen van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doelstellingen;
c. het zoeken naar inhoudelijke verbinding tussen de aangesloten verenigingen en hun leden;
d. het plegen van overleg met gemeentelijke en andere (semi-) overheidsinstanties en andere daartoe in aanmerking komende organisaties;
e. het betrekken van inwoners uit de regio de Baronie van Breda bij het behouden en bevorderen van de natuur;
f. alle haar ten dienste staande andere wettige middelen, die voor het doel van de federatie bevorderlijk zijn.

Artikel 3 – Lidmaatschap

1. Lid-rechtspersoon van de federatie kunnen zijn in de Baronie van Breda en aangrenzende gemeenten gevestigde verenigingen die het doel en de statuten van de federatie onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan haar activiteiten.
2. Leden zijn die verenigingen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de federatie zijn toegelaten, hierna te noemen ‘aangesloten vereniging’ of ‘lid-rechtspersoon’. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden-rechtspersonen zijn opgenomen.

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid-rechtspersoon;
b. opzegging door de federatie;
c. ontzetting;
d. door de opheffing, ontbinding of liquidatie van het lid-rechtspersoon, tenzij dit het gevolg is van fusie of splitsing. Bij fusie gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon en bij splitsing gaat het lidmaatschap over op de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid-rechtspersoon kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid rechtspersoon niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid-rechtspersoon verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen – pas eindigt aan het eind van het volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de federatie vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid-rechtspersoon, met vermelding van de reden(en) van opzegging. Opzegging is mogelijk:
– als een lid-rechtspersoon niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of
– als een lid-rechtspersoon – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen ten opzichte van de federatie niet nakomt; of
– wanneer redelijkerwijs van de federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid-rechtspersoon, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. Ontzetting is alleen mogelijk als een lid-rechtspersoon in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de federatie, of de federatie op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

Artikel 5 – Donateurs

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 6 – Jaarlijkse bijdrage van de leden-rechtspersonen

De leden-rechtspersonen betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 7 – Bestuur: samenstelling en benoeming

1. De federatie wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De bestuursleden dienen lid te zijn van een aangesloten vereniging, met dien verstande dat de voorzitter ook buiten de leden van de aangesloten verenigingen kan worden benoemd. Elk lidrechtspersoon heeft het recht en de plicht om één persoon aan te bevelen om voor benoeming als bestuurslid te worden voorgedragen. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden en stelt het aantal bestuursleden vast, met inachtneming van het vorenstaande.
3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Elk lid-rechtspersoon maakt een voordracht op voor één bestuurder en stelt het bestuur van de federatie hiervan schriftelijk op de hoogte. Het bestuur van de federatie maakt aan de hand hiervan een voordracht op voor alle bestuurders, welke voordracht bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt meegedeeld. De voordracht is niet bindend.
4. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
5. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar. Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die op grond van het rooster van aftreden korter is dan drie jaar, bij de toepassing van de vorige zin
niet in aanmerking wordt genomen. Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van drie jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.
5. b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde korter is dan drie jaar, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.

Artikel 8 – Bestuur: einde functie, schorsing

Een bestuurslidmaatschap eindigt:
– door aftreden van een bestuurslid;
-door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
– door overlijden van een bestuurslid;
– door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen;
– wanneer het bestuurslid niet langer lid is van een van de aangesloten verenigingen (welk vereiste niet geldt voor de voorzitter);
– door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen (uitgezonderd de stem van het bestuurslid van wie het ontslag aan de orde is), in een vergadering waarin alle aangesloten verenigingen vertegenwoordigd zijn;
– wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt.

Artikel 9 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. De voorzitter en/of twee gezamenlijk handelende bestuursleden zijn bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De wijze van bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur, de plaats van vergadering en de wijze van besluitvorming wordt in een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Artikel 10 – Bestuur: taken en bevoegdheden

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits zij hiervoor de voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de algemene vergadering zoals in het volgende lid omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de federatie zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de federatie.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Artikel 12 – Verslaggeving en verantwoording

1. Het boekjaar van de federatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de federatie en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.
3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De jaarstukken worden daaraan voorafgaand gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.

Artikel 13 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de federatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar; c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d. het bestuursbeleid, waaronder het algemene beleid van de federatie, de contributie en de begroting voor het komende boekjaar;
e. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
f. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
g. voorstellen van het bestuur of de leden-rechtspersonen, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Artikel 14 – De algemene vergadering: oproeping

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Een aantal ledenrechtspersonen, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De bijeenroeping kan, als een lid
rechtspersoon hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid-rechtspersoon voor dit doel is bekend gemaakt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Artikel 15 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de door de besturen van de leden-rechtspersonen benoemde afgevaardigden, met dien verstande dat elk lid- rechtspersoon twee afgevaardigden mag aanwijzen.
2. Elke lid-rechtspersoon heeft één stem in de algemene vergadering.

Artikel 16 – De algemene vergadering: besluitvorming

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met algemene stemmen. In die vergadering moeten alle leden-rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle leden-rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden-rechtspersonen. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden-rechtspersonen. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering gehouden. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie ledenrechtspersonen vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid-rechtspersoon hoofdelijke stemming verlangt. Een stemgerechtigd lid-rechtspersoon kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden-rechtspersonen, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is genomen.
5. Als in een vergadering alle leden-rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.

Artikel 17 – Statutenwijziging

1. De statuten van de federatie kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden-rechtspersonen ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene stemmen. In die vergadering moeten alle leden-rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle leden-rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met algemene stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde ledenrechtspersonen. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden-rechtspersonen. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering gehouden.

Artikel 18 – Fusie, splitsing, omzetting

Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de federatie in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 19 – Ontbinding

De federatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld conform het bepaalde in artikel 20.
Artikel 20 – Vereffening
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de federatie, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen._
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de federatie zich in liquidatie. De federatie blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de federatie uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de federatie worden toegevoegd.
3. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De federatie houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Artikel 21 – Reglementen

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden-rechtspersonen, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:

Eerste bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit vier bestuursleden. In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd:
1. de verschenen persoon sub 2, als voorzitter;
2. de heer ADRIANUS THEODORUS MARIA VAN DIEMEN, … , als secretaris;
3. de verschenen persoon sub 3, als penningmeester;
4. de heer GIJSBERT PETER VAN DE HAAR, … , als algemeen bestuurslid.

Eerste leden

Als eerste leden van de federatie worden toegelaten:
1. de vereniging: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Breda, gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4817 NC Breda, Heusdenhoutseweg 48, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40283041;
2. de vereniging: Natuur- en Milieuvereniging Markkant, gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4837 CZ Breda, Burgemeester Guljélaan 7, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40283432;
3. de vereniging: West Brabantse Vogelwerkgroep, gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4819 HE Breda, Vondelstraat 58, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40281606;
4. de vereniging: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Mark en Donge, gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4901 PC Oosterhout, Leijsenstraat 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40281375.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de federatie eindigt op een en dertig december tweeduizend zeventien.

Adres

Het adres van de federatie is Baronielaan 250, 4837 BG Breda*.

WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X